Beleidsplan 2023 - Stichting Thinking Forest Foundation

Inleiding
Thinking Forest is een radicaal duurzame tentoonstellingsruimte voor ecologie, hedendaagse kunst en wetenschap. Ecologie, kunst en wetenschap ontmoeten elkaar in een productiebos. De dubbele betekenis van ‘Thinking Forest’ verwijst naar zowel de natuurlijke wijsheid van het bos als ecosysteem als een plek om na te denken, te reflecteren en te leren; een organisch model voor de ontwikkeling en verspreiding van ideeën over zaailingen. Binnen het bos komen kunst en houtproductie, verval, biodiversiteit, wetenschap en een publiek programma samen. Zo kan het begrip 'productiebos' opnieuw worden voorgesteld als wederzijds voordelig voor mens en natuur. Thinking Forest is geworteld in de lokale gemeenschap en wil een (inter)nationale pleitbezorger worden voor ecologische, artistieke en wetenschappelijke verbeelding.Thinking Forest is een initiatief van kunstenaar Gerbrand Burger die met zijn kunstpraktijk een positieve impact wil maken op de natuur. Het project wordt gerealiseerd door Stichting Thinking Forest Foundation.

Missie
De missie van Thinking Forest is om ecologie te verbinden met kunst en wetenschap, met een holistische en regeneratieve benadering die is gebaseerd op rendement van inspiratie, sociaal rendement, natuurlijk rendement en financieel rendement. Thinking Forest schept de voorwaarden voor een bos waarin de biodiversiteit toeneemt, de bodem verbetert en kunst en wetenschap een natuurlijke plaats krijgen.

Stichting Thinking Forest Foundation
Stichting Thinking Forest Foundation is opgericht op 23 mei 2023 en gevestigd Op Heining 3, 1047 AZ Amsterdam. RSIN: 865263644. KvK: 90277147. In 2023 worden fondsen geworven voor het realiseren van het programma van 2024. De projectbegroting voor 2024 bedraagt €156.650,-.

Artistiek directeur is Gerbrand Burger (beeldend kunstenaar). De stichting onderschrijft de Governance Code Cultuur. Het vermogen om haar doelstelling mee te kunnen verwezenlijken wordt verkregen uit subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten, en alle andere te verkrijgen baten.

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel het bevorderen en faciliteren van nationale en internationale kunstprojecten, kunstuitingen en evenementen in relatie tot natuur, ecologie en bosbouw, in overeenstemming met de artistieke ideeën en visie van kunstenaar Gerbrand Burger, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het tot stand brengen van een geconcentreerd en kwalitatief hoogstaand cultureel programma dat de verbondenheid van mens en natuur voor het voetlicht brengt, alsmede alle andere activiteiten die aan de verwezenlijking van de doelstelling kunnen bijdragen.

Bestuur
Het bestuur bestaat sinds de oprichting uit Marjolein van der Loo (voorzitter), Jorgen Karskens (penningmeester) en Tom Helmer (secretaris). Hiermee is het bestuur compleet. Er is een Raad van Advies ingesteld, bestaande uit Pieter Ligthart, Emma Johnson, Winfred Voordendag, Reyn van der Lugt en Ute Sass-Klaassen.

Beloningsbeleid
Het bestuur is onbezoldigd. Stichting Thinking Forest heeft geen personeel in dienst. Ingehuurd personeel wordt bepaald op marktconform tarief, waarbij de ‘Richtlijn functie en loongebouw Presentatie-instellingen voor beeldende kunst’ in acht wordt genomen.

ANBI status
De stichting stelt alles in het werk om blijvend te voldoen aan de vereisten voor de ANBI status. Het nalopen van de vereisten en de benodigde acties om aan deze vereisten te voldoen worden eenmaal per jaar geagendeerd.


Shop